Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody”

Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody”

W imieniu gminy miejskiej Kętrzyn serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn. „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody” realizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i w Kaliningradzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Celem konkursu jest m.in. motywowanie i angażowanie uczniów do pozytywnych zachowań i działań na rzecz poprawy warunków środowiska w szczególności zbiorników wodnych oraz rozbudzanie wyobraźni i twórczego myślenia. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy miejskiej Kętrzyn. Prace powinny być indywidualne. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Konkurs trwa od 13.09.2021r. do 08.10.2021 r.

Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terenie miasta Kętrzyn. Kategorie wiekowe i forma prac:

  1. Kategoria: klasa I-V szkoły podstawowej (praca w formie rysunku),
  2. Kategoria: klasa VI-VIII szkoły podstawowej (praca w formie plakatu zawierającego hasło lub inny tekst autorski),
  3. Kategoria: szkoły ponadpodstawowe (praca w formie prezentacji multimedialnej lub filmu).

Każdy uczestnik wykonuje pracę konkursową samodzielnie. Prace konkursowe powinny być o tematyce ekologicznej, ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska naturalnego, uwzględniające rolę jezior, rzek w otaczającej przyrodzie.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 8 października 2021r. /piątek/ do godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „KONKURS EKOLOGICZNY- NIE OTWIERAĆ”.

Poniżej link do konkursu:

http://waterprotect-ketrzyn-kaliningrad.eu/konkurs-ekologiczny-dbajmy-o-nasze-wody-bo-to-skarb-przyrody/