Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.)
Powiat Kętrzyński ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

2. Przewidywany tryb zawarcia umowy:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1343 z późn. zm.), w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70.

3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

Linie komunikacyjne:
1) Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie, Kętrzyn – Barciany przez Karolewo, Barciany – Kętrzyn przez Kiemławki Wielkie.

2) Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo.

3) Kętrzyn – Mażany przez Wopławki, Mażany – Kętrzyn przez Wopławki.

4) Kętrzyn – Mołtajny przez Aptynty, Barciany; Mołtajny – Kętrzyn przez Aptynty, Barciany.

5) Kętrzyn – Mołtajny przez Barciany, Mołtajny – Kętrzyn przez Barciany.

6) Kętrzyn – Prosna przez Równinę Górną, Kętrzyn – Prosna przez Korsze, Prosna – Kętrzyn przez Równinę Górną, Prosna – Kętrzyn przez Korsze.

7) Kętrzyn – Srokowo przez Karolewo, Ogródki, Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki, Srokowo – Kętrzyn przez Ogródki.

8) Kętrzyn – Srokowo przez Szczeciniak, Silec; Srokowo – Kętrzyn przez Szczeciniak, Silec.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 31.12.2024 r.
5. Przewidywany czas trwania umowy: 1 rok
6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.
7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1)Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
2)Biuletyn Informacji Publicznej,
3)Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
4)Strona internetowa organizatora: www.starostwo.ketrzyn.pl.

Załączniki:

1) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-Barciany-przez-Kiemławki-Wielkie-21.12.2023

2) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-Kętrzyn-przez-Sławkowo-21.12.2023

3) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-–-Mażany-przez-Wopławki-21.12.2023

4) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-–-Mołtajny-przez-Aptynty-Barciany-21.12.2023

5) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-–-Prosna-przez-Korsze-21.12.2023

6) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-–-Srokowo-przez-Ogródki-21.12.2023

7) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-–-Srokowo-przez-Szczeciniak-Silec-21.12.2023

8) Ogłoszenie-o-zamiarze-Kętrzyn-–-Mołtajny-przez-Barciany-21.12.2023