Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie, obręb nr 3, miasto Kętrzyn, oznaczonej jako działka nr 84/2 o pow. 0,0369 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00032472/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 47 100 zł                                   wadium  –  4 700 zł

Przetarg ogranicza się do właścicieli  działek przyległych, oznaczonych nr 84/1, 85, 83/1 obręb 3 miasto Kętrzyn, gdyż przedmiotowa  nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, pokój 50.

Osoby do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

1.  Wniesienia wadium gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie  w Banku Millennium S.A. 10 1160 2202 0000 0000 6192 5327, w terminie do 22 marca  2022 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub wpłaty w kasie. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu,

2. Złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 w zaklejonej kopercie z napisem „Kętrzyn- dz. 84/2 obręb 3 m. Kętrzyn ” w terminie do dnia 25 marca 2022 r.  do godziny 14:00 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imię i nazwisko, oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu,

3. Okazania dowodu osobistego.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu wywieszając listę osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie tut. urzędu,  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie  w dniu 28 marca 2022 r.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,  opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/ w zakładce Tablica ogłoszeń-Nieruchomości, na  stronie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem http://starostwo.ketrzyn.pl/ oraz  na stronie https://monitorurzedowy.pl/.

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/19144_ogloszenie_I_przetarg-_BIP.pdf

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. nr 6 lub telefonicznie pod numerem (89) 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

Mapa geodezyjna nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb 3 Miasto Kętrzyn
Źródło: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl