Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030 i Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego za lata 2020-2021

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030 i Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego za lata 2020-2021

Zapytanie ofertowe: Zarząd Powiatu w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, zatwierdzonym uchwałą nr 731/2021 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 stycznia 2021 roku.

I Zamawiający:

Powiat Kętrzyński, adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-18-42-131

II Przedmiot zamówienia:

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030 oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego za lata 2020–2021.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

III Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2022 r.

IV Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta musi zawierać: wypełniony formularz oferty (zał. nr 1), wypełniony wykaz usług (zał. nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: „Oferta, zapytanie ofertowe RŚ.602.1.2022 na „Program ochrony środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030 oraz Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego za lata 2020–2021”, nie otwierać przed 25 stycznia 2022 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Plac Grunwaldzki 1 w Kętrzynie – Biuro Obsługi Interesanta – w terminie: do dnia 25 stycznia 2022 r. do godz. 1200

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 stycznia 2022 r.
  • Oferty niekompletne lub złożone w innej formie niż wymagana forma określona w zapytaniu ofertowym lub złożona po terminie składania ofert zostaną uznane przez Zamawiającego za nieważne.
  • Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty przez Wykonawcę.

V Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium: cena – 100%. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy założyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.

VI Opis warunków udziału w postepowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zadania polegające na sporządzeniu Programu Ochrony środowiska dla Powiatu wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

VII Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

Agata Kowalska-Skórka – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem –
tel. (089) 751 17 22, e-mail: Agata.Kowalska-Skorka@starostwo.ketrzyn.pl

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3