DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn – zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.starostwo.ketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.04.2019 r.

Status pod względem dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);
  • niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia i po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci;
  • część odnośników może nie być wyróżniona.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.starostwo.ketrzyn.pl spełnia wymagania w 93.55%.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.03.2021 r.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 17 57, e-mail: rafal.jakubczak@starostwo.ketrzyn.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

STATUS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście (główne do urzędu) od strony Placu Grunwaldzkiego 1, drugie wejście od strony Terenowego Punktu Paszportowego i Wydziału Komunikacji i Transportu oraz trzecie dostępne boczne wejście dla pracowników od strony dziedzińca/parkingu (poprzez klatkę schodową).

Od strony Placu Grunwaldzkiego (wejście główne) barierą dla osób z niepełnosprawnością ruchową (na wózkach) są schody. Brak przy tym wejściu schodołazu i podjazdu. Drzwi wejściowe nie są rozsuwane. Przed podestem do tych drzwi prowadzą dodatkowe stopnie schodowe. W tym wypadku występuję bariera architektoniczna.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące ani informacji o dostępnym wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych na wózku. Brak jest dostosowania dostępności chodnika przy tym wejściu z parkingu przed budynkiem (wysoki krawężnik).

Dla osób na wózkach przeznaczone jest i dostępne wejście do budynku od strony Terenowego Punktu Paszportowego oraz Wydziału Komunikacji i Transportu, w tym korytarz i pomieszczenia wydziału. W tej części budynku (na końcu korytarza) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed tym wejściem jest pochylnia umożliwiająca dostępność od strony chodnika. Brak dostępności od strony parkingu na dziedzińcu.

Z tego korytarza brak jest dostępności osób na wózkach do wysokiego parteru oraz pozostałych poziomów budynku (pierwsze, drugie i trzecie piętro). Brak platformy osobowej.

Na parkingu przed wejściem głównym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Na parkingu na dziedzińcu – żadnego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest windy.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. (przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego – w budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu. Wsparcie tej usługi jest bezpłatne dla osób głuchych

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie za pomocą:

• poczty elektronicznej – starostwo@starostwo.ketrzyn.pl;

• przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego na stronie www.starostwo.ketrzyn.pl w zakładce „Facebook”;

• elektronicznej skrzynki podawczej na stronie: /starostwoketrzyn/SkrytkaESP;

• faksu – numer 89 751 24 01.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie nie musi być wcześniej uzgadniana.