Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku.

   I . ADRESACI KONKURSU

O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

O powierzenie prowadzenia w 2023 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego                                         lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z która Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio                    od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami                                albo rozwiązania umowy.

II. RODZAJ ZADANIA

1) Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2023 roku.

Prowadzenie punktu zlokalizowanego w:

 1. Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;
 2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn.

oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r., na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą”.

Lp.Dzień tygodniaLokalizacja punktuGodziny działaniaRodzaj świadczenia
1.PoniedziałekStarostwo Powiatowe                    w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 18:00-12:00Nieodpłatna pomoc prawna
2.WtorekStarostwo Powiatowe                    w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 17:00-11:00Nieodpłatna pomoc prawna
3.ŚrodaStarostwo Powiatowe                    w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 17:00-11:00Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
4.CzwartekStarostwo Powiatowe                    w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 17:00-11:00Nieodpłatna pomoc prawna
5.PiątekPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 97:00-11:00Nieodpłatna pomoc prawna

Jednocześnie Zleceniodawca w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji, godzin działania punktu oraz rodzaju świadczonej usługi. Po wcześniejszym uzgodnieniu Zleceniodawca może wyrazić zgodę na zmianę powyższego harmonogramu.

W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona                              w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Kwota przeznaczona na realizację zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r., ustalona przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, wynosi 64 020,00 zł (w tym na edukację prawną 3 960,00 zł).

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej                         w powiecie kętrzyńskim w 2023 roku.
 • na prowadzenie punktu – 60 060,00 zł;
 • na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej – 3 960,00 zł.

IV. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem                                       do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego                        z  dnia  24   października  2018  roku  w sprawie  wzorów  ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                              z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru                            lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru –  dokument   potwierdzający    upoważnienie  do działania w imieniu oferenta;
  1. kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy,                                              czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej,                  świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).
  1. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy                              o nieodpłatnej pomocy prawnej,
  1. zawarte umowy lub promesy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy                 o nieodpłatnej pomocy prawnej,
  1. zawarta umowa lub promesa z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),
  1. organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady,                                w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

3. Składana oferta i dokumenty poświadczające spełnianie warunków ogłoszenia powinny być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące organizację pozarządową, kopie dokumentów składanych w formie kserokopii muszą zostać zaparafowane na każdej ze stron, a pierwsza strona danego dokumentu zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz opatrzona datą.

4. Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

Warunki minimalne realizacji zadania:

 1. Zadanie będzie realizowane we wskazanych przez Powiat lokalach znajdujących się                 na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.
 2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego w danym punkcie odbywać się będzie w zakresie czasowym wskazanym w umowie.
 3. W przypadku wystąpienia przeszkody w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej               oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które będą spełniać wymogi   określone w ustawie.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  świadczenie  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego odbywać się będzie poza kolejnością.
 5. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu  do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje                      na żądanie  starosty.  Wydłużenie  czasu  trwania  dyżuru,  o którym mowa                        nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania                           w danym roku.
 6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  19  sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem przez organizację pozarządową nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków przeznaczonych  na realizację zadania.
 7. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wykonywanie zadań wymienionych w  art.  3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim                            oraz edukacji prawnej.
 8. Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określa art. 3a ustawy                                      o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 9. Nieodpłatna mediacja odbywa się na podstawie w  art.  4a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 10. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanej dalej „kartą pomocy”,  która  powinna zawierać dane określone w ustawie. Karty pomocy podlegają udokumentowaniu do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego                        w systemie teleinformatycznym kart pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomoc (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy).
 11. Organizacja pozarządowa przekazuje oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.
 12. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
 13. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania                     z  zakresu  edukacji  prawnej,  realizowane  w związku z problemami zgłaszanymi                        w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok                     na  każdy  punkt,  w  szczególności  w  formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej przypadające na każdy punkt w Powiecie (w Powiecie Kętrzyńskim funkcjonować będą łącznie 2 punkty).
 14. Informację o realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej powinny być przekazywane   w   terminie   do   10   dnia   miesiąca  następującego po zakończeniu każdego kwartału.
 15. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.                              o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 28a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, decyzja starosty o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy określi, czy udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie odbywać się na terenie powiatu:
 2. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, albo
 3. osobiście w punkcie, albo
 4. osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Na  podejmowanie decyzji wpływ będzie miała bieżącą sytuację epidemiczną lub sanitarną występującą na terenie danego powiatu, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz zapewnienie im dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Oferentowi wyłonionemu                                   w procedurze konkursowej zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z treścią umowy                               o powierzenie realizacji zadania publicznego, której ramowy wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania określonego w ofercie nie może przekraczać 31 grudnia 2023 r.
 2. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
 3. Na żądanie Starosty czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej pięciu godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych  na realizację zadania na dany rok.
 4. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej oferty oraz spełnianie wymogów określonych                                   w przepisach prawa.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać do 25 listopada 2022 r., do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn lub nadsyłać listem poleconym na w/w adres (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie).
 2. Oferta powinna być przygotowana: na piśmie, w języku polskim, na właściwym formularzu tj. określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                        z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 3. Załączniki dołączone do ofert powinny być oryginałem dokumentu lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną oraz zaparafowane                   na każdej stronie, a pierwsza strona danego dokumentu zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz opatrzona datą.
 • TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
 • Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 • Oceny formalnej dokonuje komisja konkursowa, której skład i zasady pracy określa Zarząd Powiatu w Kętrzynie.
 • Ocena formalna polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i organizacji pozarządowej zgodnie z kartą oceny formalnej oferty, stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • Ocena merytoryczna:
  • Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa, powołana                   przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie. W skład komisji konkursowej,  o której mowa, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
  • Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 • Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty składania ofert.
 • Przekroczenie w ofercie maksymalnej wysokości kwoty dotacji powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.
 • Konkurs ofert rozstrzyga Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę ocenę ofert dokonaną przez komisję konkursową oraz całkowitą wysokość środków przeznaczonych                      na realizację zadania.
 • W stosunku do rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Kętrzynie nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
 • Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 • W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert                nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.
 • W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie punktu z przeznaczeniem                          na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • Udzielający dotacji ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania,                                   a w szczególności sprawdzić efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 • Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
 • Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursu zostaną zamieszczone
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej;
  •  na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1;
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
 1. Wykaz zadań publicznych zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
 1. Lokalna Grupa Działania „Barcja” – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2022 roku”  – 64.020,00 zł

X. Informacje końcowe:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Kętrzyński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2023 roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679) zwanym dalej („RODO”), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofertach, umowach, aktualizacjach

umów i sprawozdaniach:

 1. Administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach jest Starosta Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1.
 2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie można się skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres siedziby Administratora,

pod adresem poczty elektronicznej: iod@starostwo.ketrzyn.pl  .

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestniczenia w otwartym konkursie ofert: w tym w zakresie dokumentacji konkursowej składanej do Administratora oraz realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozporządzeń wykonawczych, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Przekazane dane osobowe będą udostępniane w celu realizacji procedury]konkursowej oraz nadzoru i kontroli nad wykonywanym zadaniem zleconym do realizacji, w tym: komisji konkursowej, organom kontrolnym Administratora, podmiotom kontrolującym.
 • Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8) W każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9) Jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być istotne w uczestnictwie w konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowe.

Załącznik do pobrania:

Uchwała w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku”.