Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2018

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z  2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLVI/312/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego,
Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2018.
Wysokość planowanych środków finansowych na dofinansowanie w/w prac w roku 2018 wynosi 5 000 zł.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, przy Placu Grunwaldzkim 1 w terminie do 31 lipca 2018

  1. 1) Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z kompletem załączników,

2) Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, w języku polskim, w walucie PLN,

3) Zadania zgłoszone do konkursu muszą być zrealizowane w terminie do 15 grudnia 2018 r.

  1. Uchwała nr  XLVI/312/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lipca 2010 r. w

sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego i załączony do niej wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego pod adresem: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/10004/Dotacje_na_zabytki/