Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z § 3 Uchwały Nr LII/253/02 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Kętrzyńskiego. Zarząd Powiatu w Kętrzynie informuje mieszkańców powiatu kętrzyńskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027″.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii oraz zebranie wniosków i uwag mieszkańców powiatu kętrzyńskiego w sprawie przedmiotowego dokumentu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi z podaniem treści uwagi, propozycji zmian wraz ich uzasadnieniem.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się w dniu 29 grudnia 2020 r. i trwać będą do dnia 29 stycznia 2021 r.

Dokument wraz z formularzem umieszczony zostanie:

  1. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl;
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie www.bip.starostwo.ketrzyn.pl, w zakładce: Konsultacje społeczne;
  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Uwagi i opinie można składać do dnia 29 stycznia 2021 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.bip.starostwo.ketrzyn.pl – zakładka Konsultacje społeczne lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Pl. Grunwaldzki 1, w jednym z wymienionych niżej sposobów:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl;
  2. faxem: 89 751 24 01;
  3. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne”;
  4. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, pokój nr 14 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy urzędu;
  5. osobiście podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami (dopuszcza się formę zdalną), które odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie (Sala Kominkowa nr 47).

Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, a osobą koordynującą powstanie dokumentu – Rafał Jakubczak, e-mail: rafal.jakubczak@starostwo.ketrzyn.pl.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027

formularz ankiety konsultacyjnej – strategia rozwoju