Informacja o XXX sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informacja o XXX sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie – posiedzenie zdalne

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) XXX sesja Rady Powiatu w Kętrzynie odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godzinie 12:00 w trybie zdalnym.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na oficjalnym kanale YouTube powiat kętrzyński. 

  1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
  3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
  5.   Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
  8. Procedura uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 i budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2021:

     a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035 wraz z uzasadnieniem;

     b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

     c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady w tym opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;

     d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

     e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie opinii Komisji Rady;

     f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, opiniami Komisji Rady, stanowiskiem Zarządu Powiatu;

     g) głosowanie nad wnioskami Komisji Rady wynikającymi z opinii Komisji Rady, stanowiska Zarządu Powiatu;

     h) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;

     i) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Barciany przez Kiemławki Wielkie” na rok 2021;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Srokowo przez Ogródki” na rok 2021;

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „Kętrzyn – Kętrzyn przez Sławkowo” na rok 2021;

d) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;

e) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;

f) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;

g) zatwierdzenia planu pracy komisji stałej problemowej Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;

h) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2021 rok;

i) przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”;

j) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński”;

k) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński;

10. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2020 r.

11. Zamknięcie XXX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.