XXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

XXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Wczoraj po raz kolejny samorząd powiatu przeprowadził całkowicie zdalną XXVIII sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie oraz informacje na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
Podjęto również szereg uchwał, w szczególności w sprawie:

a)  zmiany Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 b) zmiany w statucie Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie;

 c) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2021 roku;

 d) ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku;

 e) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;

 f) zamiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński;

 g) ustalenia trybu i zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na uczelni na kierunku lekarskim;

 h) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;

 i) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli dochodów i wydatków Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2020 roku;

 j) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

 k) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie;

l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2020 – 2035;

m) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Wszystkie procedowane na XXVIII sesji uchwały zostały przyjęte przez organ stanowiący powiatu kętrzyńskiego.